Dr. Binó Brúnó eRecept

Általános szerződési feltételek

1. Az általános szerződési feltételek hatálya

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tárgyi hatálya a HERMÁN Egészségügyi Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 247., cégjegyzékszám: 13-09-200023, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: HERMÁN EÜ) honlapján keresztül, a Dr. Binó Brúnó weboldalon történő vásárlással létrejött Szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF és elválaszthatatlan mellékletei szabályozzák többek között a Dr. Binó Brúnó weboldalon történő megrendelés, vásárlás menetét, a díjfizetést, az online szerződéskötéssel létrejött megbízási jogviszony tartalmát, a Szerződés szerinti Szolgáltatások igénybevételét, valamint a Szerződés megszűnését.
2. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Dr. Binó Brúnó weboldalon Szolgáltatást rendelő/vásárló és a Dr. Binó Brúnó weboldalon történő rendelés/vásárlás alapján Szolgáltatást igénybe vevő valamennyi személyre.
3. Jelen ÁSZF 2021. február 1. napjától kezdődően hatályos.

2. Fogalmak

1. Call-Center: HERMÁN EÜ által működtetett telefonos ügyfélszolgálat.
2. Fogyasztónak minősülő ügyfél: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
3. Jogosult: Természetes személy, aki a Dr. Binó Brúnó weboldalon keresztüli vásárlás, szerződéskötés alapján Szolgáltatás igénybevételére jogosult. A Megrendelő vagy a Megrendelő által megnevezett személy.
4. Dr. Binó Brúnó/Szolgáltató: A HERMÁN Egészségügyi Kft. (postacím: 2092 Budakeszi, Fő utca 247., telefon: +36-20-264-2199, e-mail: medical@budapestmedical.hu), mint humán-egészségügyi ellátás nyújtására jogosult magán egészségügyi szolgáltató.
5. HERMÁN EÜ Intézmény(ek): A HERMÁN EÜ által mindenkor működtetett egészségügyi intézmények. Aktuális elérhetőségek a https://binobruno.com honlapon találhatók.
6. Dr. Binó Brúnó weboldal: A HERMÁN Egészségügyi Kft. által működtetett, a https://binobruno.com oldalon elérhető webáruház.
7. Megrendelő: Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, 18. életévét betöltött (nagykorú) cselekvőképes természetes személy, aki a Dr. Binó Brúnó weboldalon keresztül Szolgáltatást vásárol/rendel, a HERMÁN EÜ Kft-vel szerződést köt.
8. Ügyfél: A Megrendelő és a Jogosult együttesen.
9. Szerződés: A Dr. Binó Brúnó weboldalon keresztüli vásárlással, megrendeléssel, elektronikus úton létrejött szerződés
10. Szolgáltatás: A HERMÁN Egészségügyi Kft. által nyújtott, a Dr. Binó Brúnó weboldalon mindenkor elérhető és ott vásárolt egészségügyi vagy más jellegű szolgáltatás.
11. Szolgáltatási díj: A Szolgáltató által meghatározott, a Dr. Binó Brúnó weboldalon közzétett egészségügyi szolgáltatási díj.
12 . Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3. Szerződés létrejötte

1. A szerződéskötés/vásárlás menete:

 • A Megrendelő belép a https://binobruno.com oldalra;
 • A Megrendelő kiválasztja a kívánt gyógyszert és az űrlapon keresztül leadja az igénylést;
 • Orvosink ellenőrzik a receptigénylést, ha jogosult, küldjük a linket, melyen megvásárolhatja az eReceptet;
 • A Megrendelő az eRecept oldalon az igényelt gyógyszert a ’Kosárba’ teszi;
 • A ’Kosár’ felületen a ’Tovább a Pénztárhoz’ gombra kattint, majd megadja a számlázási és elérhetőségi adatokat;
 • A Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF-et és nyilatkozik az Adatkezelési tájékoztató megismeréséről, majd a ’Tovább’ gombra kattint;
 • A ’Kosár összesítése’ felületen a Megrendelő áttekinti a ’Kosárba’ helyezett Szolgáltatás(oka)t, és a
 • ’Megrendelem/Megvásárolom’ gombra kattint;
 • A Megrendelő a ’Fizetés’ felületen a ’ Tovább a kártyás fizetéshez’ gombra kattint;
 • A Megrendelő Barion szolgáltatáson keresztül fizet;
 • Végül a Szolgáltató a megrendelésről/vásárlásról visszaigazoló e-mail-t küld.
 • Sikeres befizetés után feltöltjük a felhőbe az eReceptet, melyet a TAJ számával bármelyik magyar gyógyszertárban kiválthat.

2. A vásárlás véglegesítését, azaz a szerződéskötést megelőzően a Megrendelő a ’Vissza’ gombra kattintva módosíthatja a megadott adatokat és javíthatja az esetleges gépelési hibákat.

3. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a vásárlást a HERMÁN EÜ rögzíti és nyilvántartja, annak adatai utólag is hozzáférhetőek lesznek. Jelen ÁSZF közvetlen elérhetőségét és a vásárlás adatait a vásárlásról küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza.

4. A vásárlással létrejött Szerződés nyelve magyar.

5. A HERMÁN EÜ a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexet nem alkalmaz.

6. A természetes személy Megrendelő kizárólag olyan személy lehet, aki a 18. életévét betöltötte. Amennyiben e feltételt nem teljesítő személy ad le megrendelést a Dr. Binó Brúnó weboldalon, akkor a Szerződés nem jön létre.

7. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés a Felek szolgáltatásának (Megrendelő részéről a díjfizetés, Szolgáltató részéről a Szolgáltatás) teljesítéséhez szükséges határozott időtartamra jön létre.

8. Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltatás a díjfizetést követően, attól számított 5 évig (elévülési időn belül) vehető igénybe.

4. Szerződés teljesítése

4.1. Egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szabályok

 1. A HERMÁN EÜ az egészségügyi Szolgáltatást kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban, saját működési rendje szerinti nyitvatartási idejében nyújtja.
 2. A Szolgáltató sürgősségi és ügyeleti betegellátási tevékenységet nem végez.
 3. Időpontfoglalásra kizárólag a Szolgáltató Call-Centerén keresztül van lehetőség, a +36 20 264 2199 telefonszámon. A Szolgáltató a mindenkori kapacitásai függvényében biztosít időpontokat.
 4. Az egészségügyi Szolgáltatás nyújtásának helye: Eltérő rendelkezés hiányában a mindenkori HERMÁN EÜ Intézmények.
 5. A HERMÁN EÜ az egészségügyi Szolgáltatást a mindenkor hatályos magyar jogszabályok (így különösen az egészségügyről szóló törvény), továbbá a jelen ÁSZF, valamint szakmai protokollok, előírások és szakmai iránymutatások szerint nyújtja. A Dr. Binó Brúnó weboldalon megvásárolható egészségügyi szolgáltatásokat a 18. életévét be nem töltött Jogosult kizárólag a vonatkozó szakmai szabályok és protokollok szerint veheti igénybe.
 6. A HERMÁN EÜ rendelkezik az egészségügyi Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint megfelelő hatósági engedélyekkel.

4.2. Felek jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során jogosult közreműködőt igénybe venni, mely közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.
 2. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatási tevékenysége során mindig a Jogosult érdekeinek figyelembevételével, a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel és gondossággal köteles eljárni, azonban (gyógy)eredmény megvalósítására (az általa nem befolyásolható és előre nem látható számos körülmény miatt) nem tud kötelezettséget vállalni.
 3. Az Ügyfél és a HERMÁN EÜ az elérhetőségi adataikban bekövetkezett változásról egymást tájékoztatni a változást követő legkésőbb 2 napon belül; a Szolgáltató a Dr. Binó Brúnó weboldal felületén való közzététellel, az Ügyfél a HERMÁN EÜ-nek címzett levélben, vagy Call-Centeren keresztül. E kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztó felet terheli az értesítés elmaradásából eredő minden hátrányos következmény.
 4. A Felek kötelesek a Szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott bizalmas információkat, üzleti titkot megtartani. Így az Ügyfél köteles a Szerződéssel összefüggésben általa megismert, a Szolgáltató működésére vonatkozó, és az alkalmazandó jogszabály szerint üzleti titoknak minősülő információt megtartani, azt harmadik személlyel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja. Nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség az olyan információra, ami köztudomású, nyilvános vagy általánosan ismert, továbbá amelyre az alkalmazandó jogszabály szerint nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség. A Szolgáltató köteles a vonatkozó jogszabály szerint az orvosi titkot megtartani.
 5. A Megrendelő köteles tájékoztatni a Jogosultakat a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekről. E kötelezettség elmulasztásából eredő esetleges hátrányos következmények a Megrendelőt terhelik.

4.3. Díjfizetésre vonatkozó szabályok

 1. A Jogosult a Szolgáltatásért a Dr. Binó Brúnó weboldalon közzétett, megrendeléskor/vásárláskor érvényes Szolgáltatási díjat köteles megfizetni.
 2. Dr. Binó Brúnó weboldalon kizárólag elektronikusan, bankkártyával (a Barion alkalmazáson keresztüli) fizetésre van lehetőség.
 3. A Szolgáltatási díjat a Megrendelő előzetesen köteles megfizetni. A weboldalon történő vásárlással egyidejűleg, köteles teljesíteni a fizetési kötelezettségét.
 4. A Szolgáltató mindaddig nem köteles megkezdeni a Szolgáltatás teljesítését, amíg a Megrendelő a Szolgáltatási díjat ki nem egyenlítette.

5. Szerződés megszűnése

 1. A Szerződés megszűnik:
  • a 3.7. pont szerinti határozott idő elteltével,
  • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, működési engedélyének visszavonásával, elvesztésével,
  • a Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével, halálával.
 2. A Megrendelő és a HERMÁN EÜ bármikor jogosult a Szerződést írásban, közös megegyezéssel megszüntetni.
 3. A Szerződés határozott idejére tekintettel a Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
 4. Megrendelő – a HERMÁN EÜ-höz címzett egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal – jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, amennyiben:
  • a HERMÁN EÜ a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeit megszegi és felszólítás ellenére sem teljesíti azokat;
  • a HERMÁN EÜ jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközően jogtalanul megtagadja a szolgáltatásnyújtást.
 5. A Szolgáltató – a Megrendelőhöz címzett egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal – jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, amennyiben:
  • az Ügyfél a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeit megszegi és felszólítás ellenére sem teljesíti azokat;
  • a Szolgáltatási díjat határidőben nem fizeti meg;
  • tájékoztatási kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget;
 6. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Szolgáltatót mentesíteni a Szolgáltatás nyújtása érdekében a felek közötti Szerződéssel összefüggésben harmadik személyekkel szemben esetlegesen vállalt kötelezettségei alól.
 7. Az egészségügyi Szolgáltatás Dr. Binó Brúnó weboldalon történő vásárlása, megrendelése esetén a Megrendelőt – a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. § c) pontra tekintettel – nem illeti meg a 14 napos elállási/felmondási jog.

6. Egyéb rendelkezések

6. 1. Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás

 1. A Megrendelő által a megrendelés során megadott személyes adatok HERMÁN EÜ általi kezelésének célja a Szerződés megkötése és teljesítése, Szolgáltatás nyújtása. Az adatkezelés jogalapja a Szerződés teljesítése. A Megrendelő a személyes adatokat a Szerződéssel összefüggésben, a megrendelés leadásakor/vásárláskor adja meg a HERMÁN EÜ részére, amely nélkül Szerződés nem köthető, Szolgáltatás nem nyújtható. A szolgáltatásnyújtás során keletkező személyes adatok kezelésének célja és jogalapja szolgáltatás nyújtása és jogi kötelezettség teljesítése.
 2. A HERMÁN EÜ a megrendeléskor/vásárláskor megadott személyazonosító és elérhetőségi adatokat egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén az egészségügyi dokumentáció részeként jogszabály alapján 30 évig köteles kezelni. Az egészségügyi dokumentáció részét nem képező egyéb személyes adatok esetén a megőrzési idő 5 év, a személyes adatot tartalmazó számviteli bizonylatok esetén a számvitelről szóló törvény szerint, 8 év (illetőleg elektronikus számla esetében szamlazz.hu szolgáltatás esetén 8+1 év). E határidők elteltével a személyes adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.
 3. A HERMÁN EÜ a személyes adatokat nem továbbítja az EU-n kívüli harmadik országba és az adatokat automatizált döntéshozatal céljából nem használja fel. A HERMÁN EÜ az elektronikus fizetéssel kapcsolatban az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Barion online fizetési megoldás használata érdekében a Barion Payment Zrt-t [székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.]. Továbbított adatok köre: név, e-mail cím, összeg, teljesítés dátuma, számlázási és szállítási adatok; Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato számla kibocsátása esetén a KBOSS.hu Kft. -t [szamlazz.hu – székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.] Továbbított adatok köre: számlázási adatok, így különösen: név, lakcím, e-mail cím, összeg, szolgáltatás megnevezése. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Szamlazz.hu Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/.
 4. A HERMÁN EÜ adatkezelésével kapcsolatban az érintett Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti hibásan szereplő személyes adatainak helyesbítését, kérheti személyes adatainak törlését, joga van az adatkezelés ellen tiltakozni, annak korlátozását kérni, hozzájárulás esetén annak visszavonásához, ill. joga van az adathordozáshoz, és jogai érvényesítése érdekében bírósághoz, hatósághoz fordulhat.
 5. Az adatkezeléshez és a fentiekben részletezett jogok gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben a HERMÁN EÜ adatvédelmi tisztviselőjéhez lehet fordulni (e-mail cím: medical@budapestmedical.hu levelezési cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 247.), illetőleg panasz nyújtható be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400; website: http://naih.hu).
 6. A HERMÁN EÜ adatkezeléséről való részletesebb információ a Dr. Binó Brúnó weboldal (https//:binobruno.com) található Adatkezelési tájékoztatóban olvasható.

6. 2. Panaszkezelés

 1. A Dr. Binó Brúnó weboldalon vásárolt Szolgáltatással kapcsolatos panaszügyintézésre az alábbiak szerint van lehetőség:
  • Szóbeli panasz esetén:
   • személyesen: A HERMÁN EÜ Intézményekben, nyitvatartási időben.
   • telefonon: A HERMÁN EÜ Call Centerén keresztül: +36 20 424 7960, munkanapokon 10-től 18 óráig.
  • Írásbeli panasz esetén:
   • személyesen vagy érvényes írásbeli meghatalmazással rendelkező más személy által a HERMÁN EÜ Intézményekben átadott levél útján. Amennyiben az Ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
   • postai úton a következő levelezési címre küldve: HERMÁN Egészségügyi Kft, 2092 Budakeszi, Fő utca 247.,
   • elektronikus levélben a medical@budapestmedical.hu e-mail címre.
 2. A Szerződés a felek közös megegyezésével írásban bármikor módosítható.
 3. A Szerződéssel összefüggésben írásbelinek minősül az e-mail útján történő nyilatkozattétel is.
 4. A Szolgáltató elérhetőségei, melyekre az írásbeli jognyilatkozatokat címzeni szükséges: e-mail: medical@budapestmedical.hu, postacím: 2092 Budakeszi, Fő utca 247.
 5. Az e-mail-en továbbított jognyilatkozat akkor minősül közöltnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. A postai úton továbbított jognyilatkozat közöltnek tekintendő a tértivevényen az átvétel időpontjaként meghatározott időpontban; átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában; ’nem kereste’, ’elköltözött’ vagy ’címzett ismeretlen’ postai jelzés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon. Személyes vagy futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a nyilatkozat közöltnek tekintendő az Ügyfél által megadott lakcímen, Szolgáltató esetén a 2092 Budakeszi, Fő utca 247. alatt történő, Ügyfél ill. Szolgáltató nevében küldemény átvételére jogosult személy részére való átadásának időpontjában.

7. Záró rendelkezések

 1. Az online szerződéskötéssel egyidejűleg nyilatkozik az Ügyfél arról, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.
 2. A Szolgáltatások online megvásárlására és felhasználására a jelen ÁSZF vonatkozik. Az ebben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, így különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányadó szakmai protokollok, előírások az irányadók.
 3. A HERMÁN EÜ fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF tartalmát bármikor megváltoztassa, amely megváltoztatott tartalmú ÁSZF a https://binobruno.com weboldalon kerül közzétételre. A megváltozott tartalmú ÁSZF – eltérő rendelkezés hiányában – a hatálybalépését követően létrejött Szerződésekre irányadó.